2 cụm camera

HTX Rau Quả Sạch Chúc Sơn

Thị trấn Chúc Sơn

Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.
10/12/2023 23:50 PM Phát trực tuyến

HTX NN Hữu cơ Đồng Phú

Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

HTX Nông Nghiệp Hữu Cơ Đồng Phú chuyên sản xuất các sản phẩm lúa gạo Hữu cơ có xác nhận EGAP.
10/12/2023 23:50 PM Phát trực tuyến