2 cụm camera

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

Thị trấn Chúc Sơn

Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.
12/07/2020 03:31 AM Phát trực tuyến

HTX rau quả sạch Chúc Sơn

Thị trấn Chúc Sơn

Mỗi lô sản xuất của Cụm sản xuất rau Chúc Sơn - Chương Mỹ đều có nhật ký canh tác theo ngày, giúp khách hàng theo dõi chi tiết các hoạt động đã diễn ra trên từng lô ruộng, loại rau trong suốt chu kỳ canh tác.
12/07/2020 03:31 AM Phát trực tuyến